Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy prowadzony w domenie: http://szklany-raj.pl/ przez Adriana Piechowiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Adrian Piechowiak przy ul. Krasickiego 2 w Mosinie, 62-050, poczta Mosina, NIP 7773115370, REGON 381976906, kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@szklany-raj.pl lub pod numerem tel.: +48 508 112 592

Regulamin obowiązujący od dnia 01.03.2019r.

§ 1. Informacje ogólne

Zamówienia składane w sklepie internetowym działającym pod adresem URL http://szklany-raj.pl/ realizowane są przez: Adrian Piechowiak, ul. Krasickiego 2, 62-050 Mosina, NIP 7773115370, REGON 381976906, Adres e-mail: kontakt@szklany-raj.pl tel. kom: +48 508 112 592

Administratorem Danych jest Adrian Piechowiak, ul. Krasickiego 2, 62-050 Mosina, NIP 7773115370, REGON 381976906.

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, obowiązuje od dnia 01.03.2019r. i określa warunki i zasady sprzedaży prowadzonej przez Adriana Piechowiaka zwanego dalej Sprzedającym, przy zawieraniu umowy sprzedaży na odległość tj. poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: http://szklany-raj.pl/ zwaną dalej Sklepem, a także za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość (telefonu, maila, telefaksu itp.).

2. Oferta Sklepu kierowana jest do konsumentów, tj. osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcą czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 Kodeksu cywilnego) oraz do przedsiębiorców tj. osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 33 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 43 Kodeksu cywilnego).

3. Prezentacja produktów w ramach Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza automatycznego zawarcia umowy sprzedaży. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży określonego towaru. Umowa sprzedaży zawarta zostaje z momentem potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sklep. W przypadku złożenia zamówienia z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość zawarcie umowy następuje z chwilą przyjęcia przez Sprzedającego złożonej przez Klienta oferty kupna.

4. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedającego z Klientami umów sprzedaży produktów. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny http://szklany-raj.pl/ w formie umożliwiającej jego pobranie i wydrukowanie.

5. Sprzedający jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a ponadto, gdy klient posiada status konsumenta w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego w sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają również przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 2. Ochrona danych osobowych

1. Dokonując rejestracji Konta Użytkownika, Kupujący (w przypadku osób fizycznych) akceptuje przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką bezpieczeństwa stanowiącą integralny załącznik do niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018r. poz. 100) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123) w celu realizacji usług. Podanie danych osobowych na formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, niemniej stanowi warunek konieczny zrealizowania usługi świadczonej Użytkownikowi na podstawie umowy.

2. Poprzez rejestrację Użytkownik akceptuje przetwarzanie danych osobowych w celu poprawnego przeprowadzenia zamówionych usług, a w szczególności przekazanie ich podmiotowi będącego wykonawcą usługi przewozu przesyłki.

Sprzedający zapewnia, że wszelkie pozyskane od Państwa dane przetwarzane są zgodnie z wymogami RODO. Służą one realizacji zamówienia, a jeśli wyrazicie Państwo zgodę – przekazywaniu informacji o produktach i promocjach dostępnych w Sklepie. Po rejestracji ustawienia powiadomień może dowolnie edytować w swoim profilu w ramach Konta w zakładce Panel klienta -> Moje dane

3. Dane Klientów nie są przekazywane do celów marketingowych podmiotom trzecim. Ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu obsługi Klientów, a także konieczność realizacji obowiązków m.in. podatkowych, jak również celem ochrony własnych uzasadnionych interesów dane przekazywane są (każdorazowo na podstawie upoważnienia, umowy powierzenia danych, ustawy, lub też na innych podstawach wynikających z obowiązujących przepisów prawa) następującym osobom i podmiotom:

 • naszym pracownikom i współpracownikom, żeby mogli realizować swoje czynności związane z obsługą sklepu,
 • przewoźnikom i operatorom pocztowym celem dostarczenia Państwu przesyłek,
 • platformom płatniczym,
 • różnego rodzaju wyspecjalizowanym przedsiębiorcom, wspomagającym nas przy realizacji zadań,
 • organom administracji państwowej, w związku z obowiązkami prawnymi.

4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.

Na żądanie Klienta jego dane osobowe zostaną usunięte z bazy klientów, a konto w Sklepie internetowym zostanie zlikwidowane. Sprzedający może odmówić usunięcia danych w przypadkach wskazanych w przepisach RODO tj. m.in.: do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Sprzedający jako administrator tychże danych, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Sprzedający zapewnia, że dane podane przez kupującego będą chronione z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

6. Szczegółowy opis celu i zakresu przetwarzania danych osobowych Kupującego oraz pozostałe informacje, których podanie jest obowiązkiem Sprzedającego, w tym informacje o przysługujących Kupującemu uprawnieniach w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych znajdują się w załączonej Polityce bezpieczeństwa i załącznikach do niej.

§ 3 Asortyment i ceny

1. Sprzedający zastrzega, iż kolorystyka prezentowanych produktów w zależności od rodzaju monitora i jego ustawień może nieznacznie różnić się od rzeczywistości. Sprzedający zaznacza, że produktem w rozumieniu niniejszego Regulaminu są również prawa do korzystania przez okres jednego roku i kopiowania znajdujących się na stronie internetowej http://szklany-raj.pl/ i poszczególnych podstronach serwisu oraz aukcjach na portalu www.allegro.pl pod nickiem sprzedawcy „szklany-raj” zdjęć oraz animacji, na których prezentowane są pozostałe znajdujące się w ofercie Sklepu produkty. Cennik dostępny jest w zakładce „Zdjęcia”. W przypadku stałych kontrahentów możliwe jest uzyskanie indywidualnie negocjowanego rabatu na zakup praw do korzystania z przedmiotowych zdjęć i animacji.

2. W przypadku zakupu praw do ściągania, korzystania i udostępniania zdjęć oraz animacji dostępnych na ww. stronach internetowych Sprzedającego w celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej obowiązuje uproszczona procedura zakupu. W tym wypadku skopiowanie zdjęcia lub animacji stanowi przyjęcie oferty zawarcia umowy sprzedaży.

Potwierdzenie jej zawarcia stanowi wystawiona przez Sprzedającego faktura VAT.

3. Wszystkie ceny produktów, w tym zdjęć i animacji prezentowanych w Sklepie podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT, chyba że cennik stanowi inaczej. Przy każdej transakcji wystawiana jest faktura VAT lub (w przypadku Klientów posiadających status konsumenta) paragon fiskalny, które zostają przesłane do Klienta wraz z zamówionym towarem. Cena podana w elektronicznym formularzu zamówienia jest wiążąca z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego lub jego pracownika przyjęcia zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 6 niniejszego Regulaminu. W przypadku złożenia zamówienia drogą telefoniczną, faksem itp. cena podana na stronie internetowej Sklepu jest wiążąca z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego lub jego pracownika przyjęcia zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 6 niniejszego Regulaminu. Cena prawa do korzystania oraz kopiowania zdjęć i animacji jest stała i nie wymaga potwierdzenia.

4. Cena produktu, który w chwili złożenia zamówienia przez Klienta jest niedostępny może ulec zmianie, o czym Klient zostanie powiadomiony. W takim przypadku Klient, po uprzednim zawiadomieniu Sprzedającego lub jego pracownika ma prawo zrezygnować z zamówienia.

5. Koszty związane z przesyłką towaru ponosi Klient, chyba że informacja przy opisie produktu stanowi inaczej. Podane ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do Klienta. Po wypełnieniu zamówienia przez Klienta koszt transportu jest mu wskazywany i doliczany do wartości zamówienia. Koszt transportu zależny jest od wagi i wielkości przesyłki, wybranego przez Klienta sposobu płatności, a także wybranej przez Klienta formy dostarczenia mu zamówienia (sposobu dostarczenia zamówienia).

6. Przesyłka może zostać przesłana do Klienta w następujący sposób:

Za pośrednictwem firmy kurierskiej stale współpracującej ze sprzedającym,

Za pośrednictwem przewoźnika wskazanego przez Klienta.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, czasowego ograniczenia dostępności produktów, wprowadzania bądź wycofania produktów z oferty bez podania przyczyny, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, wprowadzania w nich zmian w każdym momencie.

8. Sprzedający zastrzega, że dostarczenie przesyłki poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, ze względu na związane z tym znacznie wyższe koszty możliwe jest po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i następuje w sposób indywidualnie uzgodniony z Klientem.

§ 4. Płatności

1. Przez wartość zamówienia rozumie się cenę za zamówiony towar powiększoną o koszt dostawy (przesyłki).

Należności za zamówione produkty regulowane są w następujący sposób:

a. przy odbiorze przesyłki, płatne gotówką u kuriera,

b. tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego wskazanym w elektronicznym formularzu zamówienia, w zakładce „Kontakt” na stronie internetowej Sklepu oraz w ust. 4 niniejszego paragrafu.

c. szybkim przelewem internetowym w systemie płatności online Przelewy24

d. kartą kredytową w systemie płatności online Przelewy24

2. Przy zamówieniach przekraczających 1500,00 zł Sprzedający ma prawo zażądania zadatku w wysokości 15% wartości zamówienia (w formie przelewu na rachunek bankowy Sprzedającego), jako zabezpieczenie kosztów realizacji zamówienia.

Płatności przelewem lub kartą kredytową winny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego: o nr 27 1090 1405 0000 0001 4157 8618.

W tytule przelewu prosimy podać nr zamówienia lub imię i nazwisko kupującego.

§ 5. Złożenie zamówienia, sposób realizacji zamówienia i warunki dostawy

1. Zakupy w Sklepie są dokonywane po uprzednim zarejestrowaniu się i wypełnieniu elektronicznego formularza zamówienia.

2. Zamówienia mogą być przyjmowane również telefonicznie, faksem oraz poprzez pocztę elektroniczną: kontakt@szklany-raj.pl

3. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane przez Sprzedającego w Sklepie w chwili składania zamówienia przy uwzględnieniu wyjątku określonego w § 3 ust. 2 i 3 niniejszego Regulaminu.

4. Zamówienia w Sklepie za pomocą elektronicznego formularza zamówienia lub poczty elektronicznej można składać przez 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku, natomiast zamówienia drogą telefoniczną, faksem itp. można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00. Złożenie zamówienia polega na wypełnieniu i przesłaniu elektronicznego formularza zamówienia i wymaga zapoznania i zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu oraz zapoznania się z informacjami zawartymi w zakładce „Dostawa”, jak również – w przypadku Klienta będącego konsumentem – zapoznania się i zaakceptowania informacji dotyczących obowiązku zapłaty za zamówiony towar, obowiązku pokrycia kosztów przesyłki zwrotnej w przypadku skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z uprawnienia przyznanego mu przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. „O prawach konsumenta”, a także pozostałych informacji przekazanych mu przed potwierdzeniem zamówienia. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych w elektronicznym formularzu zamówienia. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane podane przez Klienta. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.

5. Przyjęcie zamówienia jest potwierdzane pocztą elektroniczną lub telefonicznie w ciągu dwóch dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia.

6. Zamówienia, których z przyczyn niezależnych od Sprzedającego nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych od jego otrzymania mogą nie być realizowane.

7. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność zamówionych produktów w magazynie. W przypadku niedostępności części stanowiących przedmiot zamówienia produktów Klient jest informowany o możliwości realizacji części zamówienia, decyzję co do sposobu realizacji części zamówienia podejmuje Klient.

8. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówienia uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedającego. Klient w potwierdzeniu złożenia zamówienia informowany jest o dostępności produktów promocyjnych objętych jego zamówieniem.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Klienta. W przypadkach budzących uzasadnione zastrzeżenia, a w szczególności w przypadku nie podania wszystkich wymaganych danych lub podania danych budzących wątpliwości co do ich poprawności oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin, Sprzedający może nie przyjąć zamówienia do realizacji.

9. W przypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” zamówienie jest kierowane do realizacji, kiedy dane Klienta zostaną zweryfikowane przez Sprzedającego. W pozostałych przypadkach zamówienie jest kierowane do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego. W sytuacji określonej w § 4 ust. 2 zamówienie zostanie skierowane do realizacji po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty tytułem zadatku, o której mowa w ww. przepisie Regulaminu.

10. Zamówione produkty wysyłane są w ciągu 1-3 dni roboczych od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia lub od daty wpływu przedpłaty na konto i są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub innego przewoźnika wybranego przez Klienta w godzinach 8:00-16:00.

11. Chwilą wykonania przez Sklep internetowy zawartej umowy sprzedaży jest moment przekazania zamówionego towaru przedstawicielowi firmy kurierskiej. Klienci posiadający status konsumenta mają możliwość wyboru innego Przewoźnika niż firma kurierska proponowana przez Sprzedającego. Koszty przesyłki towaru ponosi Klient.

Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy. Na czas realizacji zamówienia bezpośredni wpływ ma dostępność towaru w magazynie, czas kompletowania przesyłki i weryfikacji płatności oraz czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską. W przypadku, gdy towar znajduje się poza magazynem i konieczne jest jego sprowadzenie oraz przygotowanie do wysyłki, czas wysyłki może ulec wydłużeniu.

12. Szczegółowe informacje o przewidywanym terminie wysyłki Klient otrzyma w potwierdzeniu złożenia zamówienia.

13. Klient potwierdza otrzymanie przesyłki pisemnym pokwitowaniem.

14. Kupujący zobowiązuje się odebrać i zapłacić za zamówiony produkt, chyba że przesyłka znajduje się w stanie naruszonym. Kupujący może również dokonać oceny zakupionego towaru lub świadczonej na jego rzecz usługi.

§ 6. Reklamacje i zwroty

1. Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. „O prawach konsumenta” przedsiębiorca zobowiązany jest dostarczyć konsumentowi rzeczy bez wad.

Klient zobowiązany jest do przechowywania i wykorzystywania produktów w sposób i w warunkach zapewniających zachowanie ich właściwości, zgodnie z ewentualnymi informacjami i wskazaniami podanymi w załączonych do produktów materiałach informacyjnych. W przypadku produktów wymagających okresowej konserwacji Sprzedający dołącza do produktu stosowną informację o konieczności i częstotliwości przeprowadzania konserwacji oraz o zalecanych środkach konserwujących. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy wady produktów powstały z winy Klienta wskutek składowania, wykorzystania produktów w nieodpowiedni sposób lub niewłaściwej ich konserwacji.

2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za niezgodne z prawem wykorzystanie produktów zakupionych u Sprzedającego.

Klient zobowiązany jest w każdym przypadku do wykonania aktów staranności związanych z odbiorem produktów. Przez akty staranności rozumie się sprawdzenie towaru pod względem ilościowym i jakościowym w obecności kuriera, w razie stwierdzenia szkody spisanie stosownego protokołu na okoliczność szkody oraz pokwitowanie odbioru przesyłki. W przypadku gdy kurier nie posiada druku protokołu szkody prosimy o niezwłoczny kontakt z InPost pod numerem telefonu 746 600 000 (dla telefonów stacjonarnych) lub 722 444 000 (dla telefonów komórkowych). Informujemy, że w chwili wydania towaru firmie kurierskiej przez Sprzedającego, ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru przechodzi na Klienta.

3. W przypadku gdy opakowanie dostarczanego klientowi towaru nosi widoczne ślady uszkodzenia mogące świadczyć o uszkodzeniu przesyłanej zawartości Klient proszony jest o nieodbieranie przesyłki. W takim wypadku na liście doręczającym należy umieścić adnotacje, że odmowa nastąpiła z powodu jej uszkodzenia. Adnotacja ta musi zostać potwierdzona własnoręcznym podpisem. Jednocześnie prosimy o poinformowanie obsługi Sklepu o zaistniałej sytuacji za pomocą poczty elektronicznej na adres email: kontakt@szklany-raj.pl

4. Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi. W przypadku gdy klient stwierdzi, że zakupiony towar jest wadliwy przysługuje mu prawo do skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi (odpowiedzialność względem Klienta ponosi Sprzedający).

5. Dla zachowania uprawnień z rękojmi zaleca się wysłanie zawiadomienia o dostrzeżonych wadach na adres e-mail poczty elektronicznej Sprzedającego: kontakt@szklany-raj.pl  Możliwe jest również pisemne zgłoszenie roszczenia na adres siedziby Sprzedającego. W celu ustalenia sposobu rozpatrzenia zgłoszonego roszczenia a także przyspieszenia procedury, uprasza się o jak najdokładniejsze opisanie stwierdzonych wad i usterek.

6. W terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wadach lub usterkach Sprzedający ustosunkuje się do roszczenia Klienta i w przypadku jej zasadności przedstawi sposób jego uwzględnienia.

7. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi, przesłanie przez niego wadliwego towaru, jak i przesłanie do niego towaru naprawionego lub towaru wymienionego odbywa się na koszt Sprzedającego wyłącznie przy reklamacjach uznanych za zasadne.

8. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

 • numer zamówienia,
 • dane Klienta,
 • nazwę uszkodzonego towaru,
 • opis uszkodzenia,
 • zdjęcia obrazujące uszkodzenie (celem przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji),
 • protokół szkodowy spisany z kurierem (celem przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji),
 • dowód zakupu wg ustawy

W przypadku Klientów nie posiadających statusu konsumenta konieczne jest, przy zgłoszeniu ujawnionej/wykrytej wady produktu, wskazanie kiedy (określenie daty) doszło do ujawnienia się/wykrycia wady.

Regulacja przepisu rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. „O prawach konsumenta” – Prawo do odstąpienia od umowy

a. Zgodnie z przepisem art. 27 ww. ustawy, konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w przepisach art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. „O prawach konsumenta”.

b. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być skierowane do Sprzedającego w formie elektronicznej, na adres e-mail: kontakt@szklany-raj.pl, lub formie pisemnej na adres Sprzedającego: ul. Krasickiego 2, 62-050 Mosina. Celem usprawnienia Państwa obsługi prosimy, w miarę możliwości, o korzystanie z drogi elektronicznej, co przyspieszy rozpoznanie Państwa sprawy.

c. Uprawnienie realizowanie jest poprzez złożenie na piśmie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W ciągu kolejnych 14 dni (licząc od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy) konsument zobowiązany jest do odesłania na adres siedziby Sprzedającego zakupionego towaru, po uprzednim ustaleniu ze sprzedającym sposobu odesłania towaru.

d. Treść oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępna jest w formie edytowalnego załącznika do niniejszego Regulaminu – Formularza odstąpienia od umowy.

Zwracany produkt nie może nosić śladów zużycia, używania lub uszkodzenia i musi być zwrócony w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu. Przesyłki, których zawartość nie jest kompletna i zgodna z przedmiotem sprzedaży oraz przesyłki wysłane na koszt Sprzedającego nie będą przez Sprzedającego przyjmowane. Zwroty są możliwe tylko po okazaniu paragonu fiskalnego / faktury VAT.

e. Wysyłka towaru do zwrotu powinna zostać ustalona i potwierdzona drogą mailową lub telefoniczną.

g. Zwracany produkt powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu.

h. Zwrot uiszczonej przez Klienta ceny nastąpi w sposób z nim ustalony w terminie 14 dni od dnia nadejścia produktu podlegającego zwrotowi. Zwrot pieniędzy następuje po sprawdzeniu produktu przez Sprzedającego.

i. Koszty odesłania zwracanego produktu ponosi konsument.

j. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego towaru. Do którego dochodzi wskutek korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionego produktu.

k. Sprzedający dokonuje weryfikacji stanu zwracanego towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Sprzedający dokona zwrotu należności w sposób wskazany przez konsumenta (z ewentualnym potrąceniem dodatkowych kosztów dokonania zwrotu – w przypadku wyboru takiego sposobu zwrotu należności przez konsumenta) w ciągu l. 14 dni od otrzymania zwracanego towaru.

Zgodnie z treścią przepisu art. 12 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. „O prawach konsumenta” informujemy, że w przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub innych form nierespektowania uprawnień przysługujących konsumentom, Klient posiadający status konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Organem właściwym w takiej sytuacji jest WIIH w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań oraz właściwy miejscowo (ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta) Miejski lub Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów.

9. Sprzedający nie wyraża zgody na pozasądowe rozstrzyganie sporu (o którym mowa w ustawie o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) z kupującym posiadającym status konsumenta.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby oferowane produkty były jak najwyższej jakości. Wszelkiego rodzaju zapytania dotyczące nabytych produktów powinny być zgłoszone pod wskazanym w niniejszym Regulaminie adresem poczty elektronicznej lub numerem telefonu.

2. Mimo dołożenia należytej staranności, w ofercie prezentowanej w Sklepie mogą się pojawić nieścisłości. W razie wątpliwości dotyczących oferty prezentowanej w Sklepie należy kontaktować się z administratorem Sklepu: e-mail: kontakt@szklany-raj.pl lub telefonicznie.

3. W przypadku umów zawieranych z Klientami nieposiadającymi statusu konsumenta sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania ewentualnych sporów, stosownie do wartości przedmiotu sporu jest Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu lub Sąd Okręgowy w Poznaniu.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy.

Jeśli dokonaliście Państwo zakupu jako konsument w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością zarobkową, to w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możecie Państwo odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę – o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 1. Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W każdym przypadku będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adrian Piechowiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Adrian Piechowiak przy ul. Krasickiego 2 w Mosinie, 62-050, poczta Mosina,

kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@szklany-raj.pl lub pod numerem

tel.: +48 508 112 592

Ja / My(*) ………………………………………………………………………………………………………………………….. niniejszym informuję / informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Proszę o zwrot kwoty……………………………………..zł (słownie: ……………………………………………………………….) przekazem pocztowym na adres ………………………………………………………………………………………………………… lub na konto nr…………………………………………………………………………………………………………………………………. Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*) ………………………………………………………………………………….. Imię i nazwisko konsumenta (-ów): …………………………………………………………………………………………………….. Adres konsumenta (-ów): …………………………………………………………………………………………………………………..   Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) …………………………. Data: ………………………….  
Call Now Button